» Burials » Zhitomir » Zhitomir » Pozina Yenta 0000-0000
Pozina Yenta  0000-0000
Pozina Yenta
0000-0000

Burial code: 00000045568

Service types

$60

$160
$0
$15
$10
$75
$20
$10
Nationality of the deceased/requests from relatives
For Israeli citizens, VAT applies.
Adjacent burials and burials of a large area.
choose a service

On the territory of the burial are also:

  
 Overall photos 
  
 Langer 
 Rukhil 
 Leya 
 0000-0000 
 Goltsman 
 Dvoyra 
 Isaakovna 
 0000-0000 
 Tovbin 
 E 
 I 
 1907-1944 
 Presman 
 Shmul 
 Tsal 
 0000-0000 
 Tabakov 
 Tevye 
  
 0000-0000 
 Tabakov 
 Itskhak 
 Gershkovich 
 0000-0000 
 Burkoy 
 Duvid 
  
 0000-1941 
 Potashnik 
 Entsya 
  
 0000-0000 
 Potashnik 
 Avrum 
  
 0000-0000 
 Kleyner 
 F 
 Sh 
 0000-0000 
 Baraz 
 Sura 
  
 0000-1941 
 Kreynis 
 Iosif 
 Naumovich 
 1926-1945 
 Bergal 
 Avrum 
 Volf 
 0000-1941 
 Tovbin 
 M 
 L 
 1922-1941 
 Pozina 
 Manya 
  
 0000-0000 
 Bergal 
 Khana 
  
 0000-1941 
 Goltsman 
 Iosif 
 Manusovich 
 0000-0000 
 Baraz 
 Lyalya 
  
 0000-1941 
 Tabakova 
 Sima 
 Leya 
 0000-0000 
 Potashnik 
 Shimel 
  
 0000-0000 
 Gershman 
 Feyga 
  
 0000-0000 
 Burkoy 
 Nukhim 
  
 0000-1941 
 Kreynis 
 Mordko 
  
 0000-0000 
 Pozin 
 Leyzer 
  
 0000-0000 
 Burkoy 
 Avrum 
  
 0000-0000 
 Bergal 
 Khaim 
  
 0000-1941 
 Tabakova 
 Brukha 
  
 0000-0000 
 Presman 
 Avrum 
  
 0000-0000 
 Goltsman 
 Volodya 
  
 0000-0000 
 Bergal 
 Khaya 
  
 0000-1941 
 Bergal 
 Perl 
  
 0000-1941 
 Burkoy 
 Benyamin 
  
 0000-0000 
 Potashnik 
 David 
  
 0000-0000 
 Langer 
 Gitel 
  
 0000-0000 
 Langer 
 Polina 
  
 0000-0000 
 Bergal 
 Sura 
  
 0000-1941 
 Korman 
 Cherna 
  
 0000-0000 
 Bergal 
 Malya 
  
 0000-1941 
 Burkoy 
 Sheva 
  
 0000-1941 
  
 Mendel 
  
 0000-0000 
 Tabakov 
 Berl 
  
 0000-0000 
  
 Leonid 
  
 0000-0000 
 Goltsman 
 Mikhail 
  
 0000-0000 
 Goltsman 
 Khaim 
  
 0000-0000 
 Goltsman 
 Malka 
  
 0000-0000 
 Korman 
 Iosif 
  
 0000-0000 
 Pozin 
 Yakov 
  
 0000-0000 
 Pozina 
 Bella 
  
 0000-0000 
  
  
  
 0000-0000 
 Goltsman 
 Avrum 
  
 0000-0000 
 Presman 
 Malka 
  
 0000-0000 
  
 Moyshe 
  
 0000-0000 
 Goltsman 
 Rakhil 
  
 0000-0000 
  
 Musya 
  
 0000-0000 
 Potashnik 
 Pinkhos 
  
 0000-0000 
 Pozina 
 Liza 
  
 0000-0000 
 Presman 
 Sema 
  
 0000-0000 
 Langer 
 Leyb 
  
 0000-0000 
 Pozin 
 Leyb 
  
 0000-0000 
  
  
  
 0000-0000 
  
 Ester 
  
 0000-0000 
  
 Fima 
  
 0000-0000 
  
 Fima 
  
 0000-0000 
  
 Simkha 
  
 0000-0000 
 Shnayder 
 Voltsya 
  
 0000-0000 
 Tabakov 
 Aron 
  
 0000-0000 
  
 Rivka 
  
 0000-0000 
 Tabakov 
 Grisha 
  
 0000-0000