» Burials » Novograd Volynskiy » Novograd Volynskiy » Rzhevskaya Khasya Yankelevna 1900-1977
Rzhevskaya Khasya Yankelevna 1900-1977
Rzhevskaya Khasya Yankelevna
1900-1977

Burial code: 00000037884

Service types

$120

$320
$110
$10
$10
Adjacent burials and burials of a large area.
For Israeli citizens, VAT applies.

On the territory of the burial are also: